12/16/2009

NUEVA LEY DE PESCA EN GALICIA

Publicado en el DOGA:
Lei 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

Adjunto el enlace.

http://www.xunta.es/Dog/Dog2009.nsf/FichaContenido/41F7A?OpenDocument


Diario Oficial de Galicia
martes, 15 de decembro de 2009
I. DISPOSICIÓNS XERAIS
Número do Dog: 243
Páxina do Dog: 18.969
Data da Disposición: 11 de decembro de 2009
Sección:
I. DISPOSICIÓNS XERAIS
Organismo: PRESIDENCIA
Rango: Lei
Título: Lei 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.
Algunas pinceladas de la Ley.
No referente á pesca marítima de recreo, complétase o seu réxime xurídico coa regulación das artes e as especies que se poden capturar. E a prol dunha maior seguranza xurídica, tamén se concretan as medidas específicas de ordenación que se lle poderán aplicar á pesca recreativa.

Introdúcese tamén un precepto dedicado ao Comité Científico Galego da Pesca como órgano de consulta e de asesoramento científico e técnico da Xunta de Galicia nos asuntos relacionados coa xestión dos recursos mariños.

Vinte e un.-O artigo 22º queda redactado do seguinte modo:
«Artigo 22º.-Definición.
A pesca marítima de recreo é aquela que se practica por entretemento, deporte ou afección, sen ánimo de lucro, en perfecta harmonía e respecto co exercicio da actividade pesqueira, marisqueira e acuícola profesional».

2. Malia o anterior, a consellaría competente en materia de pesca poderá establecer medidas específicas para a pesca recreativa por razón da protección e conservación dos recursos pesqueiros, co fin de que esta non interfira ou prexudique a actividade pesqueira profesional.

3. Estas medidas poderán consistir, entre outras, en:
a) O establecemento de vedas temporais ou zonais.
b) A prohibición de métodos, artes ou instrumentos de pesca.
c) A determinación de tempos máximos de pesca, co obxecto de facilitar o control, a conservación dos recursos pesqueiros e a compatibilización da pesca profesional e recreativa.

d) A fixación do volume máximo de capturas por persoa, barco, día e especie ou grupos de especies, así como das tallas ou dos pesos mínimos, que non poderán ser inferiores aos establecidos para a pesca profesional.

Artigo 123º bis.-Colaboración na vixilancia.
Os gardapescas marítimos, debidamente habilitados conforme a súa normativa específica, poderanlle prestar a súa colaboración ao Servizo de Gardacostas de Galicia no exercicio das súas funcións, coa finalidade de potenciar e mellorar as actividades de inspección e vixilancia pesqueira, marisqueira e acuícola atribuídas ao referido servizo».

No hay comentarios:

 
Creative Commons License
This blog is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License