11/30/2007

RETROCESO EN LA EVOLUCIÓN

En estos tiempos que deberíamos tender a conservar lo poco que tenemos y estimular la pesca como actividad deportiva, resulta que aparece esto en el DOGA.


“Resolución do 5 de novembro de 2007, da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que por proposta do Servizo de Conservación da Natureza se somete ao trámite de información pública durante un prazo de 15 días a supresión do couto de pesca sen morte O Pontillón do Castro, na parroquia de Verducido, do concello de Pontevedra.

De acordo co disposto no artigo 15.3º do Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais, sométese á información pública durante un prazo de 15 días, durante os cales poderán formular as alegacións que vexan oportunas, a proposta do Servizo de Conservación da Natureza de supresión do couto de pesca sen morte O Pontillón do Castro, na parroquia de Verducido do concello de Pontevedra.

O expediente está á disposición de todos aqueles que puideren ter interese nel na Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, na rúa Benito Corbal, 47-5ª planta (Pontevedra).”

En vez de crear cotos sin muerte, desaparecen los que tenemos. Bien, alejándonos cada vez mas de los países desarrollados, un aplauso para todos.


No hay comentarios:

 
Creative Commons License
This blog is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License