6/28/2012

CAMPIONATO SELECTIVO SALMÓNIDOS MOSCA 2012


COUTO DE TABOADA RIO DEZA 7, 8-XULLO-2012


Deportistas convocados:

1.    CARLOS GESTO GARCIA
2.    JUAN RODRIGUEZ MARCOS
3.    DAVID ARCAY FERNANDEZ
4.    VICENTE PICO ANIDOS
5.    VICENTE CRESPO BALADO
6.    DIEGO RODRIGUEZ RAMOS
7.    JOSE CARLOS CARBALLUDE
8.    JOSE MANUEL SOCASTRO GENS
9.    JULIO SEIJAS LOPEZ
10.    MANUEL SUAREZ BARREIRO
11.    ALEJANDRO RIVAS RAMOS
12.    MIGUEL ANGEL MONTOTO VAZQUEZ
13.    JOSE LUIS GOMEZ DURAN
14.    JOSE LUIS DELGADO SEOANE
15.    ANTONIO GONZALEZ AGRA
16.    JOSE FRAGA CORBELLE
17.    ALBERTO MERA TORRENTE
18.    RAFAEL BELLAS BERMUDEZ
19.    CARLOS PERNAS GARCIA
20.    LUIS PIÑEIRO MIRAS
21.    MANUEL RAMOS ANDRADE
22.    RUBEN SANCHEZ SANCHEZ
23.    MARTIN RODRIGUEZ CAMBON


PROGRAMA

SABADO 7

07:30 horas         Concentración dos participantes no bar
        Sorteo de dorsais e entrega de documentación

09:00    “     Inicio da 1ª manga
11:00    “              Finaliza a primeira fase. Cambio de pescador e control.
11:45    “              Inicio segunda fase
13:45    “                   Fin da 1ª manga.

14:00    “                      Concentración e xantar
15:45    “                           Inicio da 2ª manga
17:45    “    Finaliza a primeira fase. Cambio de pescador e control.
18:30    “                Inicio segunda fase   
20:30    “               Fin da competición

20:30 a 21:15           Entrega de plicas       
                                   
            DOMINGO 8

07:30 horas         Concentración dos participantes no  BAR
                Entrega de documentación

09:00    “     Inicio da 1ª manga
11:00   “              Finaliza a primeira fase. Cambio de pescador e control.
11:45    “              Inicio segunda fase
13:45    “                   Fin da 1ª manga.

14:00    “                      Concentración e xantar  
15:45    “                           Inicio da 2ª manga
17:45    “    Finaliza a primeira fase. Cambio de pescador e control.
18:30    “                Inicio segunda fase   
20:30    “               Fin da competición

20:30 a 21:15           Entrega de plicas       

    Feita e confirmada a clasificación, entrega de trofeos e peche da competición.
               
BASES

1)    O deportista, calquera que sexa a subespecialidade obxecto da competición, só poderá ter unha cana en acción de pesca. Non obstante, poderá dispoñer dunha ou máis canas de  reposto.

2)     Para a extracción da captura e a súa posterior presentación ó control, deberá facer uso dunha sacadeira ou trueiro, cuxa lonxitude totalmente extendida non supere os 122 cm. A rede desta, deberá ser de algodón ou outro material non abrasivo.

3)     A adxudicación dos tramos farase por sorteo, feito en tempo e forma, para garantir a chegada a tempo, para o inicio da proba, de tódolos deportistas ós seus respectivos tramos.

4)    A reunión do Pescador co  Control farase xunto á táboa que sinale o  inicio do tramo.

5)    Material permitido:

1. Canas. Libres, de uso comercial, cuxa lonxitude non exceda de 366 cm. (12 pes).
2. Carretes. De uso opcional   sexa manual ou automático, de bobina  xiratoria.
3. Líneas. Cola de rata de calqueira composición o forma das habituais do mercado, cunha lonxitude  mínima de 22 metros.
       
Permitese:

            a) O uso de líneas flotantes e de afundimento
       
Non se permite:
           
 a) As cabezas disparadoras ou lanzadoras.
             b) Egadir pesos e dispositivos ou materias flotantes ás líneas de pesca nin indicadores de picada.
c) O uso de líneas de corpo plomado.

4. Baixos de Línea. Sinxelos de lonxitude libre anudados ou sin nudos e cónicos o cilíndricos. Non se poderán engadir ó baixo de línea
mecanismos de afundimento ou flotación. Os baixos de línea non poden ter elementos adicionaies adheridos ó mesmo, distintos ós
codales que soporten os señuelos. Estos codais deberán ir fixados ó baixo de línea, anudados ó mesmo ou mediante microanillas sen
sobrante algun e deberán ter una lonxitude mínima de 5 cm. dende o baixo de línea ata a anilla ou paleta do señuelo empleado
(mosca, streamer, …). Os codais dos señuelos  fixaranse ó baixo de línea de modo que no poidan deslizarse ó longo do mesmo.
5. Cebos (Moscas). Se autorizan o “streamer” e as moscas artificiales flotantes ou afundidas que imiten cualqueira das fases do ciclo vital do insecto imitado (larva, ninfa, sub-imago e imago), montadas sobre anzois simples.
       
         Permítense:

               a)  As moscas lastradas, sempre e cando o lastre quede oculto polo revestimiento que debe imitar algunha parte morfolóxica ou formar parte da sua propia estructura. O revestimiento por pintura non se considera como tal. Se autoriza una única perla o bolita  visible cuia dimensión máxima non exceda de 4 mm.
               b) Un máximo de tres moscas: Cuando se utilice mais de unha, a distancia mínima entre moscas será de 50 centímetros, medidos cando éstas colguen libremente.
       

         Non se permite:
            
a)    As que desprendan colorantes u olores.

b) O anzol con arponciño ou lengüeta. Son válidos os anzois que teñan totalmente inutilizado o arponciño ou lengüeta, de modo que non ofrezcan resistencia alguna ó desanzolado. 

   
6)    Ó longo da proba, calquera control pode pedir o exame dos aparellos de pesca de dun pescador. 

7)    O deportista que non se presente, ou abandone a proba ou a acción de pesca, antes da hora oficial, perderá o seu dereito á clasificación e a continuar na proba. 

8)    Un inscrito ou participante, que sen causa xustificada ou de forza maior, non participe ou se ausente sen ter nomeado un reserva, será desposuído de licenza federativa por dous anos. 

9)    O campeonato constara de catro mangas en cada unha das cales se fará unha clasificación individual. En cada manga os participantes obterán un número de puntos como resultado das suas capturas válidas. Unha vez efectuada a puntuación,  establecerase a orden de postos de menor a maior. A clasificación individual final,  establecerase de menor a maior puntuación obtida pola suma de  postos de todas las Clasificacións Individuais por Manga.

10)    Os catro primeiros clasificados representarán a nosa comunidade o vindeiro ano 2013 no campeonato nacional da especialidade. Manteranse na selección os dezaseis primeiros clasificados,perdendo a categoría os restantes.

11)    Para calquera outra norma non descrita anteriormente aterémonos ó regulamento da FEPYC.

12)    Data límite da inscripción e confirmación de asistencia é o 4/7/2012. Todo aquel participante que necesite aloxamento(40€ cea do sábado, durmida e almorzo do domingo) deberá comunicalo no momento da incripción, adxuntando o xustificante de pago. As inscripcións deberán formalizarse por correo electrónico a cadanseu delegado provincial.

No hay comentarios:

 
Creative Commons License
This blog is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License